LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


X ogólnopolski program Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty

Informujemy, że nasza szkoła zajęła III miejsce w etapie wojewódzkim!

Szkołę reprezentowała Magdalena Barczyk- uczennica kl. III c. Przygotowała ona pracę n.t. Jak rozumiesz motto polskiej dyplomacji: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć”? ( pod kierunkiem A. Resztak) . Gratulujemy!

Założenia X ogólnopolskiego programu

Program Moja szkoła w Unii Europejskiej stanowi element działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do środowisk szkolnych. Ma on na celu upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej i różnych aspektów polskiego członkostwa w UE.

Potrzeba przybliżenia młodzieży szkolnej problematyki związanej ze współczesną służbą dyplomatyczną w Polsce i Europie oraz rolą, jaką pełni ona w polityce międzynarodowej każdego państwa stała się podstawą realizacji tegorocznej edycji programu. W jego ramach uczniowie zapoznają się także z zagadnieniami dotyczącymi współpracy regionalnej czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w związku ze sprawowaniem przez Polskę od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencji w Grupie.

Przebieg programu

Szkoły, reprezentowane przez ucznia pod opieką nauczyciela, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, miały za zadanie przygotowanie opracowania poświęconego jednemu z czterech spośród wymienionych poniżej tematów:

1) Grupa Wyszehradzka jako przykład współpracy Europejczyków.

2) Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej.

3) „Polityka nie jest sztuką tego co możliwe, lecz tego co niemożliwe” - skomentuj słowa Vaclava Havla, zmarłego niedawno prezydenta Czech, w kontekście przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90.

4) Jak rozumiesz motto polskiej dyplomacji: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć”?

Partnerzy programu

1) Ministerstwo Edukacji Narodowej – udział przedstawiciela w pracach komisji centralnej; zapewnienie udziału przedstawicieli kuratoriów w pracach komisji regionalnych działających w Regionalnych Centrach Informacji Europejskiej;

2) Ośrodek Studiów Wschodnich – udział przedstawiciela w pracach komisji centralnej;

3) Urzędy Wojewódzkie i Marszałkowskie w poszczególnych województwach; 4) Regionalne Centra Informacji Europejskiej.

20 czerwca 2013