LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


SZKOLNY KLUB MATEMATYCZNO-KOMPUTEROWY


PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 nauczyciel prowadzący: Joanna Mroczek

Zajęcia Szkolnego Klubu Komputerowego będą to spotkania, na których będą omawiane problemy matematyczne oraz ich proponowane rozwiązania za pomocą środków informatycznych – arkusza kalkulacyjnego Excel oraz języka programowania (Pascal, C++). Uczniowie zapoznają się również z działaniem programu GeoGebra, w którym będą wykonywali różnego rodzaju wykresy. Będzie to cykl 10 godzin w ciągu roku szkolnego.

W ramach Szkolnego Klubu Matematycznego będą odbywały się również zajęcia przygotowujące uczniów klasy 3a do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie to cykl 20 godzin w ciągu roku szkolnego.

Fakultety z informatyki dla maturzystów będą to spotkaniach na których omawiane będą zagadnienia maturalne oraz rozwiązywane zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym. Będzie to cykl 20 godzin w ciągu roku szkolnego.

Zasadniczym celem będzie dążenie nauczyciela do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi w tym o to aby nie tylko pobudzać zainteresowania, ale również właściwie ukierunkować ciekawość uczniów.

Zajęcia koła informatycznego należy traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów. Aby cele programu zostały zrealizowane, muszą być spełnione niezbędne wymagania;

 • komputer z dostępem do Internetu pracujący w sieci
 • oddzielne stanowisko dla każdego uczestnika zajęć
 • licencjonowany system operacyjny Windows
 • licencjonowane oprogramowanie
 • programy edukacyjne

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

 1. Ukazywanie uczniom, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie, komunikacji
 2. Rozwijanie u uczniów zainteresowań informatyką i matematyką.
 3. Kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki i matematyki.
 4. Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej.
 5. Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny informacji pod względem zagrożeń płynących z Internetu.
 6. Kształtowanie postawy szacunku dla własności intelektualnej.
 7. Dostrzeganie potrzeby samokształcenia.
 8. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie

METODY NAUCZANIA

 1. Wykład i omówienie zagadnienia realizowanego na zajęciach, połączone z pokazem przy wykorzystaniu komputera, prezentacją multimedialną, filmem, itp.
 2. Przykładowe ćwiczenia wykonywane przez nauczyciela, aż do samodzielnego wykonania ich przez uczniów
 3. Stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń
 4. Ćwiczenia wykonywane przez uczniów indywidualnie i grupowo
 5. Wspieranie uczniów w pracy przy komputerze

ZASADY NAUCZANIA W toku pracy powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów. Dlatego też nauczanie powinno przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

 • przystępności - przekazywane wiadomości muszą być zrozumiałe dla ucznia i dostosowane do jego możliwości poznawczych
 • poglądowości - przekaz nauczyciela musi być poparty przykładami, ćwiczeniami
 • stopniowanie trudności - świadome przejście od zadań prostych do coraz bardziej skomplikowanych
 • związku teorii z praktyką - ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE W czasie zajęć należy wykorzystywać różne środki dydaktyczne:

 • projektor multimedialny
 • odpowiednie oprogramowanie
 • komputerowa sieć lokalna z dostępem do Internetu
 • prezentacje multimedialne (przykłady ćwiczeń), filmy, itp.
 • czasopisma o tematyce komputerowej
 • zestawy ćwiczeń

TREŚCI KSZTAŁCENIA Treści kształcenia koła matematyczno-informatycznego podzielone zostały na działy i tematy, które nauczyciel w toku zajęć może poszerzać lub skracać w zależności od warunków i oczekiwań zarówno samego nauczyciela jak i uczniów.

Tematyka zajęć Szkolnego Klubu Komputerowego:

 1. Funkcja liniowa.
 2. Funkcja kwadratowa.
 3. Warunek istnienia trójkąta.
 4. Fraktale.
 5. Funkcje trygonometryczne.
 6. Funkcja logarytmiczna.
 7. Algorytm Euklidesa (wersja z odejmowaniem i dzieleniem).
 8. Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW).
 9. Algorytm obliczania silni.
 10. Liczby pierwsze.

Każdy z tych zagadnień będzie przedstawiony w arkuszu kalkulacyjnym lub w postaci programu komputerowego. Wykresy funkcji (i ewentualne ich animacje) będą także wykonywane w programie GeoGebra.

Szkolny Klub Matematyczny- realizowane zagadnienia:

 1. Liczby i działania. Procenty.
 2. Wyrażenia algebraiczne.
 3. Równania i nierówności liniowe.
 4. Funkcja liniowa i kwadratowa.
 5. Wielomiany.
 6. Wyrażenia wymierne.
 7. Trygonometria.
 8. Ciągi: arytmetyczny i geometryczny.
 9. Funkcja wykładnicza.
 10. Funkcja logarytmiczna
 11. Kombinatoryka.
 12. Prawdopodobieństwo.
 13. Statystyka.
 14. Planimetria.
 15. Stereometria.
 16. Geometria analityczna.

Na zajęciach będą rozwiązywane przykładowe arkusze maturalne z matematyki.

Fakultety z informatyki – realizowane zagadnienia:

 1. Algorytmy-metody przedstawiania algorytmów liniowych, z warunkami, z warunkami zagnieżdżonymi, iteracyjnych, z pętlą zagnieżdżoną.
 2. Programowanie w języku Pascal.
 3. Stosowanie procedur i funkcji w języku Pascal.
 4. Stosowanie tablic i łańcuchów w programowaniu.
 5. Iteracyjna realizacja algorytmów:
  • Wyboru minimum z n liczb
  • Obliczania silni
  • Euklidesa (z odejmowaniem i dzieleniem)
  • Jednoczesnego znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze
  • Liczby Fibonacciego.
  • Schemat Hornera.
 6. Rekurencyjna realizacja algorytmów:
  • Obliczania silni
  • Euklidesa (z odejmowaniem i dzieleniem)
  • Jednoczesnego znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze
  • Liczby Fibonacciego.
  • Schemat Hornera
 7. Algorytmy na liczbach naturalnych-generowanie liczb pierwszych, rozkład liczby na czynniki pierwsze, liczby doskonałe.
 8. Algorytmy sortowania.
 9. Reprezentacja danych w komputerze. Zamiana liczb miedzy dowolnymi systemami pozycyjnymi.
 10. Kompresja i szyfrowanie danych.
 11. Algorytmy i zależności funkcyjne w arkuszu kalkulacyjnym.
 12. Bazy danych.
Na zajęciach będą rozwiązywane przykładowe arkusze maturalne z informatyki.


Plan Koła Matematyczno-Informatycznego opracowany został przy założeniu płynności w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez ogólnej szkody dla koncepcji programu. Jednocześnie zakłada się możliwość zwiększonej realizacji tematów, jeśli oczekiwania nauczyciela i uczniów nie zostaną spełnione w zaplanowanym czasie.


Copyright © 2008 Kopiowanie wszelkich treści bez zgody autora zabronione
LO