LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Oświadczenie Zarządu Powiatu odnośnie połączenia szkół ponadgimnazjalnych

W związku z licznymi publikacjami i zapytaniami dotyczącymi łączenia szkół w Opolu Lubelskim pojawiło się szereg nieprecyzyjnych, nieprawdziwych informacji, które szkodzą wizerunkowi szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie opolskim, a szczególnie Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

Fakty są takie, iż Zarząd Powiatu podjął inicjatywę włączenia Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Zawodowych i utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Powodem takiej inicjatywy jest dramatycznie zmniejszająca się liczba uczniów, ca za tym idzie wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych.

Takie działania są kolejnym procesem integracyjnym i konsolidacyjnym przed rokiem podobny proces zrealizowano w szkołach w Poniatowej. W tym przypadku w ocenie Zarządu w efekcie połączenia nic się nie zmieni dla ucznia na niekorzyść. Od 1 września będzie uczniem tego samego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim i w tym samym budynku, z tymi samymi nauczycielami, otrzyma świadectwo promujące do następnej klasy, bądź świadectwo z ukończenia Liceum Ogólnokształcącego i maturalnego z okrągłą pieczęcią ukończenia tego samego liceum.

Natomiast będą wykonywane czynności administracyjne, gospodarcze, księgowe, kadrowe przez dyrektora podmiotu- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Opolu Lubelskim. Dyrektor Zespołu będzie prowadził kilka szkół tj. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Technikum im. Stanisława Konarskiego, Technikum Ogrodnicze im. Ireny Kosmowskiej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna dla dorosłych i młodzieży.

Cel jest oczywisty- większemu podmiotowi łatwiej jest utrzymać się finansowo, efektywniej będzie można zarządzać zasobami ludzkimi, efektywniej zostanie wykorzystany potencjał łączonych szkół, czyli ekipy konserwatorskie, silniejszy zespół finansowo- księgowy, większa możliwość zastępstw w przypadku absencji chorobowej i innych zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych.

Kwestionowany termin rozpoczęcia procesu wynikał z analizy naboru do szkół jak i prognozowanych trendów statystycznych, czyli ilości absolwentów szkół gimnazjalnych w najbliższych latach. A okres wakacyjny jest najlepszy na wykonanie czynności tego typu, aby nie absorbować nauczycieli, uczniów w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.

Ponadto szersza baza dydaktyczna, liczniejsza ilość zajęć pozalekcyjnych da możliwość skorzystania z tej oferty młodzieży. Warto podkreślić, że obie szkoły na dzień dzisiejszy korzystają ze wspólnego obiektu- hali sportowej, a obie siedziby szkół znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Pragnę podkreślić, że inicjatywa jest w trakcie procesu decyzyjnego. Przewodniczący Zarządu i Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu podczas kilkugodzinnych odrębnych spotkań wyczerpująco wyjaśniali i prezentowali pomysł Radom Pedagogicznym łącznych szkół jak również przedstawicielom Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego.

Oświadczam, że nie ma żadnych innych powodów przeprowadzenia procesu łączenia. Ostateczną decyzję podejmie Rada Powiatu, jeśli Zarząd podtrzyma rekomendację i wniesie pod obrady sesji. O dalszych krokach będziemy informować opinię publiczną.

W kontekście podejmowanych działań przez różne środowiska apeluję po raz kolejny do nauczycieli, a szczególnie do lokalnych polityków i działaczy społecznych, żeby instrumentalnie nie wykorzystywali zaistniałej sytuacji do zyskania poklasku i taniej popularności.

A szczególnie gorszące w ocenie Zarządu jest wykorzystywanie młodzieży w tym również niepełnoletniej do rozgrywek politycznych poprzez podawanie nieprawdy, wprowadzanie w błąd, zachęcanie do działań wbrew ich woli.

Pragnę zapewnić rodziców i uczniów naszych placówek oświatowych, jak również obecnych gimnazjalistów- wierzę, że przyszłych naszych uczniów, że Zarząd i Rada nie podejmowała w przeszłości ani nie podejmie nigdy działań i inicjatyw, które szkodziłyby rozwojowi oświaty w naszym powiecie.

Problemem, który przerasta nasze możliwości są zbyt małe kompetencje delegowane Ustawą do zakresu co chcielibyśmy zrobić w oświacie. Niewątpliwie namacalnym obrazem jest wyraźna poprawa warunków lokalowych, obiektów szkolnych, które przejęliśmy w 1998 roku od Kuratorium Oświaty.

Sprawą oczywistą aczkolwiek niełatwą jest bieżące finansowanie rosnących kosztów tym głównie wynagrodzeń nauczycieli. Zarząd i Rada chce i znajduje środki finansowe na pokrycie deficytu w szkołach.

Z poważaniem,
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zenon Rodzik

3 września 2013